ortam ölçümü 300x105 - İş Yeri Ortam Ölçümleri

İŞ YERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

     İş yeri Ortam Ölçümleri: İş Sağlığı ve Güvenliği ( İSG ) Mevzuatına göre işverenlerin yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerinde kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine gereğince işverenler, iş yeri ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldıkları risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarihli  28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5. maddesine göre; işverenler, iş yerinde kullanılan (herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin) ve faaliyet ortamı koşullarının zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla faaliyet ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlilik veya yeterlilik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere iş yerinde saklanmalıdır.

Firmanızdaki gerekli tüm ölçümler ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmakta ve sonuçları değerlendirilerek rapor haline getirilmektedir.

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü
 • Gürültü Ölçümü
 • Toz Ölçümü
 • Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan Ölçümü
 • Silika Ölçümü
 • Aeresol Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
 • Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
 • Makine Gürültüsü Ölçümü
 • Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ

 • Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
 • Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
 • Gürültü Ölçümü
 • Kişisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
 • Silika Ölçümü
 • Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü