periyodik sağlık taraması 1 300x109 - Periyodik Sağlık Taramaları

PERİYODİK SAĞLIK TARAMALARI

İş yeri hekimlerimiz yapılmakta olan işlerin mevcut fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risklerini saptayarak bu işlerde çalışacak işçilerin işe giriş süreçlerini oluştur. Bu çalışanların kontrolü gereken tetkiklerini belirler ve bu tetkiklerin yaptırılmasını sağlar.

Periyodik sağlık muayenelerine tabi olan sağlık taramalarını organize etmek:

İş yeri hekimlerimiz gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik kontroller ve portör muayenelerini organize eder. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlarlar, bağışıklama çalışmaları yaparak, iş yeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli gözaltında tutup denetlerler. Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik laboratuvar testleri ve fizyolojik ölçümlerini düzenlerler.Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapılır, portör muayenelerinin yapılması sağlanır.

İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarına uygun olarak düzenlemek ve iş yerinde muhafaza etmek:

İş yeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgeler. Yapılan işlere göre belirlenen zamanlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetlerine göre gerekli sağlık gözetimlerini yapar. Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli ko­ruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor tutar.

İş yeri sağlık, meslek hastalığı, iş kazası kayıtlarının tutulması ve yasal bildirimlerin yapılması :

Hekmlerimiz yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapar, iş yerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydederek ve ilgili yönetmelikteki Ek-5 te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporlarını hazırlayıp elektronik ortamda bakanlığa gönderir. Yasalara göre tespit edilmesi halinde meslek hastalıkları ve iş kazalarını gerekli makamlara bildirerek kayıtlarını tutarlar.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıtların 10 yıl süreyle saklanması :

Firmamız, mesleki maruziyetlerin sorumluluk süreleri kapsamında gerekli kişisel sağlık dosyalarının ve sağlık gözetim bilgilerinin 10 sene arşivlenerek saklanmalarını sağlar.